İHALE İLANI
Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.
         İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince 201
8 Yılı KÖYDES Projesi Kapsamında  “  ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇESİ YEŞİLTEPE – YEŞİLOVA KÖYLERİ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ ”  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1. İdarenin           
a) Birliğin Adı: Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi       : Çelikhan Kaymakamlığı Çelikhan/ Adıyaman
           c) Telefon – Faks Numarası             : 416 4512009 – 4512124
            d) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : kaymakamlık@celikhan.gov.tr
2. (1) İhale konusu yapım İşinin
a) İhalenin adı     :  ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇESİ YEŞİLTEPE – YEŞİLOVA KÖYLERİ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ                                                                                        
b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Mahal Listelerinde belirtilen imalat ve malzemeler.
c)  Yapılacağı Yer    :Çelikhan İlçesi Yeşiltepe-Yeşilova Köyleri Çelikhan/ADIYAMAN                                           
d) İşe Başlama Tarihi         :Sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
e) İşin Süresi                 :  İşe başlama tarihinden itibaren   100 takvim günüdür.                                                
f) İhalenin Yapılacağı Yer   :   Çelikhan Kaymakamlığı Toplantı Salonu
g) Tarihi – Saati                     :  25.05.2018   Cuma  Günü  Saat 14:00
            ğ) Son Teklif Verme Süresi ve Saati   :    25.05.2018 Cuma  Günü Saat : 13:55
3. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
3.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
3.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)
3.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.
3.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli örneği.
3.1.6. 4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
3.1.7. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
3.1.8. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge;(Mayıs    - 2018 Ayı)
3.1.9. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge; (Mayıs -2018 Ayı)
3.1.10. İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 70’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi veya buna eşdeğer inşaat mühendisi diploması vermesi zorunludur. İş ortaklıklarında ise iş deneyim belgesinin verilen teklifin her bir ortak için en az % 70 olması gerekir. İş Deneyim belgesi inşaat yapım işi deneyim belgesi olacaktır.
3.1.11. Yapım İşinde diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler İnşaat Mühendisi olmak zorundadırlar. Bu kişiler İdareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini gösteren ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerine dair gösteren hizmet çizelgelerini sunmak zorundadır.
3.1.12-1 Teknik Personel Taahhütnamesi (İnşaat Mühendisi  en az 5 Yıl Deneyimli olacak)
3.1.12- 2.  İş yerlerini gördüklerine dair belge, istekliler tarafından imzalanmış olacaktır.
4.  İhale dokümanı Çelikhan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde 500,00.-TL. bedelle temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale doküman bedelini Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Çelikhan Şubesindeki 28618948-5003 sayılı hesabına yatırıp, dekont almak zorundadırlar.
                 5. Teklifler ihale saatine kadar Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye götürü bedel, anahtar teslimi sözleşme imzalanacaktır.
 8. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz)  takvim günü olmalıdır.
 9. İşin tamamı veya bir kısmı idarenin izni olmadan alt yüklenicilere yaptırılamaz.
10. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
               11. Verilen teklifler uygun görülmediği takdirde, komisyon ihaleye açık eksiltme yoluyla tekrar devam edebilir.
              12. İhaleye birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturularak teklif veremezler. Konsorsiyum kabul edilemez.                                                                              
             13. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
              14. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 15.05.2018       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mustafa İkbal EŞKİ                        
                                                                                                                                                                                               Çelikhan Kaymakamı
                                                                                                                                                                                                      Birlik Başkanı