T.C.
ÇELİKHAN KAYMAKAMLIĞI 
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
Birlik Müdürü
 
BİRLİĞİN GÖREVLERİ
 1. Üye köylere kanunlarla verilen hizmetlerin yerine getirilmesinde her türlü yardımı yapar veya hizmetleri bizzat yerine getirir.
 2. İlçe merkezi ve köyleri halkının eğitim, sosyal, kültür, spor, turizm vb. alanlardaki gelişmesini desteklemek üzere her türlü tesis, faaliyet ve hizmetleri bizzat yapabileceği gibi bu tür faaliyetlerde bulunan kuruluşlara yardım eder.
 3.  Yörenin ekonomik, ticari, sınai kalkınmasını sağlayacak her türlü sınai ve ticari kuruluşları kurar, ortak olur, bu alanlarda diğer kuruluşlarla işbirliği yapar.
 4. Birlik üyesi köylere hizmet veren resmi kurum ve kuruluşlara ait binaları hizmetlerin aksamaması bakımından küçük onarımlarını bizzat yerine getirir ve Birlik Başkanı konutu ile makamının demirbaş, ısıtma, telefon, yakacak, çevre düzenlemesi vb. gibi giderlerine katkıda bulunmak ve bizzat karşılamak. Genel, Özel ve Katma Bütçeli kurum ve kuruluşların ilçe merkezinde ve köylerde yürüttüğü hizmetlere yardımcı olur. Gerekiyorsa bu hizmetleri bizzat yapar.
 5. Birlik amaçlarının yerine getirilmesi için personel istihdam eder. Bunun için gerekli her türlü araç, gereç ve malzemeyi alır ve organizasyonu sağlar, birlik amacını gerçekleştirmek için makine parkı kurabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.
 6. Genel, Özel ve Katma Bütçeli kurum ve kuruluşların ilçe merkezinde ve köylerde yürüttüğü hizmetlere yardımcı olur. Gerekiyorsa bu hizmetleri bizzat yapar.
 7. Birlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan Birlik başkanlığı ve diğer resmi dairelere ait taşıtların bakım, onarım, akaryakıt ve her türlü işletme giderlerini karşılamak.
 8. Köylerde ikamet eden ailelerin İl ve İlçede okuyan çocuklarının     barındırılması için tek başına veya ortaklaşa yurt binası, pansiyon, misafirhane v.b.. yapmak veya bu yerleri kiralamak ve işletmek, maddi imkansızlıklar içinde bulunan ailelerin ilk, orta ve yüksek öğretimde okuyan çocuklarına karşılıksız olarak bir defalık aylık, yıllık veya daha uzun süreli burs vermek veya bu çocuklara benzeri ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, kimsesiz çocukları ve fakir çocukları sünnet ettirmek,
 9. Kendi kurumlarından ödenek sağlanamaması veya sağlanan ödeneğin yetersiz olması durumunda, İlçe Mülki Sınırları içerisinde bulunan ve köylere hizmet götüren kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, resmi kurum ve kuruluşların hizmete yönelik giderlerini karşılamak.
 10. Birliğin yapısını güçlendirmek, birliğe gelir sağlamak ve yapılacak benzeri diğer yatırımları teşvik etmek amacıyla, birlik meclisince  tespit edilecek şekilde, anonim veya limited şirketlere veya diğer tüzel kişilik ve kooperatif faaliyetlerine ortak olmak veya bunları Birlikçe bizzat kurmak.
 11. Milli ve Dini bayramlar başta olmak üzere, diğer kutlama, anma ve benzeri törenlerin, İlçe Mülki  Sınırları içerisinde coşkuyla kutlanması için gerekli olan tüm harcamaları ( Ödül, plaket, şilt, temsil ve ağırlama, ikram, yiyecek-içecek, konser, çalgı, ses cihazı v.b giderleri) bütçe imkanları doğrultusunda karşılamak.
 12. İlçe Mülki Sınırları içerisinde bulunan tüm okullara, ödeneklerinin olmaması veya yeterli ödeneklerinin bulunmaması durumunda her türlü ihtiyaçları için, bütçe imkanları ölçüsünde maddi katkı sağlamak
 13. Üye köylerin folklor, turistik ve kültürel değerlerini korumak ve tanıtmak için organizasyonlar ( şenlik, festival, tören...) düzenlemek, üyeleri tarafından düzenlenen bu tür kuruluş ve işletmelere katılmak, köylerde üretilen el sanatları ve dokuma ürünlerinin üretilmesi, korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla her türlü faaliyette bulunmak, işletmeler ve atölyeler açmak, kurs, eğitim, araştırma,  tanıtım v.b. çalışmalar yapmak. Bu amaçla kamu kurumları ve özel kuruluşlarla ortaklık veya işbirliği yapmak, bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
 14. Gelir getirici her türlü ticari faaliyette bulunmak, ihalelere girme, imar, inşaat, taahhüt ve kiralama hizmetlerini üstlenmek.
 15. İlçemiz ve köylerimizin sorunlarını dile getirmek, yapılan yada yapılacak faaliyetlerle ilgili olarak yöre halkını bilgilendirmek, yöre halkının ilgi ve desteğini sağlamak, İlçemizi ulusal düzeyde tanıtmak amacıyla mahalli nitelikte gazete çıkarabilmek, web sitesi kurabilmek, her türlü yazılı ve görsel basın kuruluşlarından faydalanabilmek,
 16. Her türlü ayni ve nakdi bağışları kabul etmek. Her türlü taşınmaz mal satın alabilir, kiralayabilir, satabilir veya kiraya verebilir. İl Özel İdaresi ve diğer kamu ve özel kuruluşlarca Birliğe gönderilen ödeneğin tahsis amacında kullanılmasını sağlamak ve gerektiğinde yapılacak hizmetin tamamlanması için birlik bütçesinden katkıda bulunabilmek.
 17. Kanunla belirlenen diğer hizmet ve işleri yapmak.
 
Bu hizmetleri kendi öz malı ve kaynakları yanında Devletin, İl Özel İdaresinin mali ve teknik yardımıyla ve halkın katkılarına dayanarak yapar. Üye köyler birliğin amaç kapsamına giren ve birlik tarafından yapılmasına karar verilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yardımcı olurlar. Bu konuda yasalarla verilen görev ve yetkileri gerektiğinde birliğe devrederler.